Thông tin tài chính

Báo cáo tài chính kiểm toán 2021 và Giải trình

Báo cáo tài chính kiểm toán 2021 và Giải trình

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính năm 2021 và Giải trình chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm trước. Trân trọng! Chi tiết Báo cáo tài chính xem tại đây. Chi tiết Giải trình xem tại đây. English DNA Investment Joint Stock Company would like […]

Báo cáo tài chính Q4/2021 và Giải trình

Báo cáo tài chính Q4/2021 và Giải trình

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021 và Giải trình chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm trước. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây English DNA Investment Joint Stock Company would like to announce the financial statements for the fourth quarter […]

Báo cáo tài chính Q3/2021 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận

Báo cáo tài chính Q3/2021 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 và Giải trình chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm trước. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 của Công ty tại link đính kèm. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính Q2/2021 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận

Báo cáo tài chính Q2/2021 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021 và Giải trình chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm trước. Trân trọng! Chi tiết Báo cáo tài chính Quý 2 xem tại đây. Chi tiết Giải trình Báo cáo tài chính Quý 2 xem […]

Báo cáo tài chính Q1/2021 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận

Báo cáo tài chính Q1/2021 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 và Giải trình chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm trước. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.  

Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại BCTC kiểm toán năm 2020

Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại BCTC kiểm toán năm 2020

Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại BCTC kiểm toán năm 2020 của Công ty tại link đính kèm. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính năm 2020 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận

Báo cáo tài chính năm 2020 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính năm 2020 và Giải trình chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm trước. Trân trọng! Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2020 xem tại đây. Chi tiết Giải trình Báo cáo […]

Báo cáo tài chính Q4/2020 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận

Báo cáo tài chính Q4/2020 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 và Giải trình chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm trước. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính Q3/2020 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận

Báo cáo tài chính Q3/2020 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 và Giải trình chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm trước. Trân trọng! Chi tiết Báo cáo tài chính Quý 3 xem tại đây. Chi tiết Giải trình […]