Báo cáo tài chính Quý I năm 2022 và giải trình

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2022 và Giải trình chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm trước.

Trong kết quả quý I/2022, Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo đã chuyển từ lỗ 1,4 tỷ đồng ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lãi 1,5 tỷ đồng ở kỳ này, nguyên nhân là do:

  • Công ty đẩy mạnh doanh số bán hàng và cung cấp dịch vụ làm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Quý I/2022 là 24.798.864.514 đồng tăng mạnh 102,61% so với cùng kỳ năm trước.
  • Đồng thời, việc kiểm soát tốt chi phí đầu vào làm cho giá vốn hàng bán Quý I/2022 cũng được cải thiện đạt 21.096.323.649 đồng, chỉ tăng 76,49% so với cùng kỳ năm trước.

Trân trọng!

Chi tiết xem file Báo cáo tài chính Quý I/2022 và giải trình tại đây.

English

DNA Investment Joint Stock Company would like to announce the financial report for the first quarter of 2022 and explain the 10% difference in NPAT compared to the same period last year.

The result shows that in the first quarter of 2022, Profit after tax in the reporting period changed from a loss of 1.4 billion dong in the same period last year to a profit of 1.5 billion dong in this period, due to:

  • The company boosted sales and service provision, making sales and service provider revenue in the first quarter of 2022 increase sharply by 102.61% to VND 24,798,864,514 compared to the same period last year.
  • At the same time, the good control of input costs made the cost of goods sold in the first quarter of 2022 decrease to 76.49%, reaching VND 21,096,323,649 compared to the same period last year.

Best regards!

To see details of the financial statement file for the first quarter of 2022 and the explanation, please click here.

Bài viết liên quan

Thay đổi người uỷ quyền CBTT

Thay đổi người uỷ quyền CBTT

09/11/2023

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty xin được công bố Giấy uỷ quyền thực hiện công bố thông tin kèm Bản cung cấp thông tin. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây!

Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

08/11/2023

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc. Chi tiết xem tại đây!

Công ty nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Phó TGĐ của bà Phạm Thị Xuân Hương

Công ty nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Phó TGĐ của bà Phạm Thị Xuân Hương

03/11/2023

Đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của bà Phạm Thị Xuân Hương Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của bà Phạm Thị Xuân Hương do lý do cá nhân. Trân trọng! Chi tiết Đơn xin từ […]