Báo cáo tài chính Quý I năm 2022 và giải trình

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2022 và Giải trình chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm trước.

Trong kết quả quý I/2022, Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo đã chuyển từ lỗ 1,4 tỷ đồng ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lãi 1,5 tỷ đồng ở kỳ này, nguyên nhân là do:

  • Công ty đẩy mạnh doanh số bán hàng và cung cấp dịch vụ làm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Quý I/2022 là 24.798.864.514 đồng tăng mạnh 102,61% so với cùng kỳ năm trước.
  • Đồng thời, việc kiểm soát tốt chi phí đầu vào làm cho giá vốn hàng bán Quý I/2022 cũng được cải thiện đạt 21.096.323.649 đồng, chỉ tăng 76,49% so với cùng kỳ năm trước.

Trân trọng!

Chi tiết xem file Báo cáo tài chính Quý I/2022 và giải trình tại đây.

English

DNA Investment Joint Stock Company would like to announce the financial report for the first quarter of 2022 and explain the 10% difference in NPAT compared to the same period last year.

The result shows that in the first quarter of 2022, Profit after tax in the reporting period changed from a loss of 1.4 billion dong in the same period last year to a profit of 1.5 billion dong in this period, due to:

  • The company boosted sales and service provision, making sales and service provider revenue in the first quarter of 2022 increase sharply by 102.61% to VND 24,798,864,514 compared to the same period last year.
  • At the same time, the good control of input costs made the cost of goods sold in the first quarter of 2022 decrease to 76.49%, reaching VND 21,096,323,649 compared to the same period last year.

Best regards!

To see details of the financial statement file for the first quarter of 2022 and the explanation, please click here.

Bài viết liên quan

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024 và Giải trình chênh lệch LNST

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024 và Giải trình chênh lệch LNST

19/04/2024

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được gửi tới các Quý cổ đông, Nhà đầu tư Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024 và Giải trình chênh lệch LNST. Trân trọng! Chi tiết xem Báo cáo tài chính tại đây và Giải trình chênh lệch […]

Báo cáo thường niên năm 2023

Báo cáo thường niên năm 2023

12/04/2024

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố Báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty. Trân trọng! Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Cung cấp thông tin thành viên độc lập HĐQT mới

Cung cấp thông tin thành viên độc lập HĐQT mới

04/04/2024

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố thông tin của thành viên độc lập HĐQT được bầu trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 vừa qua. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây!