Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 của Công ty tại link đính kèm.

Trân trọng!

Chi tiết xem tại đây.

Bài viết liên quan

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023 và Giải trình

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023 và Giải trình

19/04/2023

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2023 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước. Trân trọng! Chi tiết xem File Báo cáo tài chính tại đây và Giải trình tại đây.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Giải trình chênh lệch LNST

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Giải trình chênh lệch LNST

07/03/2023

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước. Trân trọng! Chi tiết xem File Báo cáo tài chính tại đây và Giải trình tại đây!

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 và Giải trình

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 và Giải trình

20/01/2023

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2022 và Giải trình chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm trước. Trân trọng! Chi tiết xem File Báo cáo tài chính tại đây và Giải trình tại đây!