Quan hệ cổ đông

Bản tin Nhà đầu tư

Bản tin Nhà đầu tư tháng 7/2023

Bản tin Nhà đầu tư tháng 7/2023

Phòng Quan hệ Nhà đầu tư xin gửi tới các Quý cổ đông/Nhà đầu tư Bản tin IR tháng 7/2023 Quý vị xem bản full Bản tin IR tháng 7/2023 vui lòng truy cập tại đây!

Bản tin Nhà đầu tư tháng 6/2023

Bản tin Nhà đầu tư tháng 6/2023

Phòng Quan hệ Nhà đầu tư xin gửi tới các Quý cổ đông/ Nhà đầu tư Bản tin IR tháng 6/2023. Quý vị xem bản full Bản tin IR tháng 6/2023 vui lòng truy cập tại đây!

Bản tin Nhà đầu tư tháng 5/2023

Bản tin Nhà đầu tư tháng 5/2023

Phòng Quan hệ Nhà đầu tư xin gửi tới các Quý Cổ đông/ Nhà đầu tư Bản tin IR tháng 5/2023 Quý vị xem bản full Bản tin IR tháng 5/2023 vui lòng truy cập tại đây! 

Thông tin công bố

Công ty nhận được thông báo của HNX

Công ty nhận được thông báo của HNX

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA rất tiếc khi phải thông báo rằng cổ phiếu KSD của Công ty vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Trân trọng thông báo! File chi tiết về Thông báo được đính kèm tại đây!

Đàm Thị Ái Len – Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 250.000 CP

Đàm Thị Ái Len – Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 250.000 CP

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đàm Thị Ái Len Chức vụ hiện nay tại Công ty: Chủ tịch HĐQT Mã chứng khoán: KSD Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 720.800 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 250.000 cổ phiếu Mục đích thực hiện giao […]

Hoàng Tùng – Thành viên HĐQT đã bán 610.700 cổ phiếu

Hoàng Tùng – Thành viên HĐQT đã bán 610.700 cổ phiếu

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Tùng – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT – Mã chứng khoán: KSD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 610.700 CP (tỷ lệ 5,09%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 610.700 CP – Số […]

Thông tin pháp lý

Sửa đổi điều lệ công ty

Sửa đổi điều lệ công ty

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Điều lệ công ty sửa đổi tại link đính kèm. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây. English Dear Shareholders/Investors, DNA Investment Joint Stock Company would like to announce the amended Company Charter at the attached link.   […]

Điều lệ công ty sửa đổi

Điều lệ công ty sửa đổi

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Điều lệ công ty sửa đổi tại link đính kèm. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Điều lệ sửa đổi theo thông tư 121/2012/TT-BTC

Điều lệ sửa đổi theo thông tư 121/2012/TT-BTC

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Điều lệ sửa đổi theo thông tư 121/2012/TT-BTC. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Thông tin quản trị

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư. Báo cáo tình hình quản trị công ty là báo cáo bắt buộc của công ty đại chúng theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC. Báo cáo thể hiện hoạt động của Đại hội đồng […]

Thông báo v/v ký kết hợp đồng kiểm toán

Thông báo v/v ký kết hợp đồng kiểm toán

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố Thông báo về việc ký kết hợp đồng kiểm toán nhằm thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư […]

Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán

Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty. Chi tiết xem tại đây!

Thông tin tài chính

Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023 và Giải trình

Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023 và Giải trình

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước. Trân trọng! Chi tiết File Báo cáo tài chính tại đây và Giải trình tại đây!

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023 và Giải trình

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023 và Giải trình

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính quý II năm 2023 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước. Trân trọng! Chi tiết xem File Báo cáo tài chính tại đây và Giải trình tại đây.

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023 và Giải trình

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023 và Giải trình

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2023 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước. Trân trọng! Chi tiết xem File Báo cáo tài chính tại đây và Giải trình tại đây.