Quan hệ cổ đông

Bản tin Nhà đầu tư

Bản tin Nhà đầu tư số 3 tháng 08/2022

Bản tin Nhà đầu tư số 3 tháng 08/2022

Phòng Quan hệ Nhà đầu tư xin gửi tới các Quý Nhà đầu tư Bản tin IR số 3 tháng 08/2022. Quý vị xem bản full Bản tin IR số 3 vui lòng click tại đây!    

Bản tin Nhà đầu tư số 2 tháng 07/2022

Bản tin Nhà đầu tư số 2 tháng 07/2022

Phòng Quan hệ Nhà đầu tư xin gửi tới các Quý Nhà đầu tư Bản tin IR số 2 tháng 07/2022. Quý vị xem bản full Bản tin IR số 2 vui lòng click tại đây!

Bản tin Nhà đầu tư số 1 tháng 6/2022

Bản tin Nhà đầu tư số 1 tháng 6/2022

Phòng Quan hệ Nhà đầu tư xin gửi tới các Quý Nhà đầu tư Bản tin IR số 1 tháng 06. Quý vị xem bản full Bản tin IR số 1 vui lòng click tại đây! Quý vị vui lòng click vào ảnh để tìm hiểu rõ hơn về thông tin KSD truyền tải. English […]

Thông tin công bố

Quyết định đưa ra khỏi diện bị cảnh báo

Quyết định đưa ra khỏi diện bị cảnh báo

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc đưa cổ phiếu Công ty ra khỏi diện bị cảnh báo. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây. English Dear Shareholders/Investors, DNA Investment Joint Stock Company […]

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Danh sách nhà nước, cổ đông lớn. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây. English Dear Shareholders/Investors, DNA Investment Joint Stock Company would like to announce the list of state and major shareholders of the Company. Best regards! […]

BCKQGD cổ phiếu của người nội bộ – Ông Hoàng Tùng

BCKQGD cổ phiếu của người nội bộ – Ông Hoàng Tùng

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Hoàng Tùng. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Thông tin pháp lý

Sửa đổi điều lệ công ty

Sửa đổi điều lệ công ty

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Điều lệ công ty sửa đổi tại link đính kèm. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây. English Dear Shareholders/Investors, DNA Investment Joint Stock Company would like to announce the amended Company Charter at the attached link.   […]

Điều lệ công ty sửa đổi

Điều lệ công ty sửa đổi

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Điều lệ công ty sửa đổi tại link đính kèm. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Điều lệ sửa đổi theo thông tư 121/2012/TT-BTC

Điều lệ sửa đổi theo thông tư 121/2012/TT-BTC

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Điều lệ sửa đổi theo thông tư 121/2012/TT-BTC. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Thông tin quản trị

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2022 tính đến ngày 30/06/2022. Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư. Báo cáo tình hình quản trị công ty là báo cáo bắt buộc của Công ty đại chúng theo quy định tại thông tư 96/2020/TT-BTC. Báo cáo thể hiện hoạt động của […]

Ký kết hợp đồng kiểm toán 2022

Ký kết hợp đồng kiểm toán 2022

Thông báo về việc ký kết hợp đồng kiểm toán 2022 Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư. Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin thông báo về việc ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2022. Hội đồng Quản trị công ty quyết định lựa chọn: Công ty TNHH PKF Việt Nam là […]

Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư. Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin thông báo Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022. Hội đồng Quản trị công ty quyết định lựa chọn: Công ty TNHH […]

Thông tin tài chính

Báo cáo tài chính quý II năm 2022 và giải trình

Báo cáo tài chính quý II năm 2022 và giải trình

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính quý II năm 2022 và Giải trình chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm trước. Tại BCTC quý II năm 2021, Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty là (2.090.611.061) đồng, còn tại quý II năm 2022 là […]

Báo cáo tài chính Quý I năm 2022 và giải trình

Báo cáo tài chính Quý I năm 2022 và giải trình

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2022 và Giải trình chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm trước. Trong kết quả quý I/2022, Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo đã chuyển từ lỗ 1,4 tỷ đồng ở báo cáo cùng […]

Báo cáo tài chính kiểm toán 2021 và Giải trình

Báo cáo tài chính kiểm toán 2021 và Giải trình

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính năm 2021 và Giải trình chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm trước. Trân trọng! Chi tiết Báo cáo tài chính xem tại đây. Chi tiết Giải trình xem tại đây. English DNA Investment Joint Stock Company would like […]