Thông tin quản trị

Ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2024

Ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2024

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2024. Chi tiết NQ HĐQT tại đây và ký kết hợp đồng tại đây. Trân trọng!

Báo cáo thường niên năm 2023

Báo cáo thường niên năm 2023

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố Báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty. Trân trọng! Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Cung cấp thông tin thành viên độc lập HĐQT mới

Cung cấp thông tin thành viên độc lập HĐQT mới

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố thông tin của thành viên độc lập HĐQT được bầu trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 vừa qua. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây!

Công bố NQ, BBH ĐHĐCĐ thường niên 2024 và các tài liệu kèm theo

Công bố NQ, BBH ĐHĐCĐ thường niên 2024 và các tài liệu kèm theo

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và các tài liệu đính kèm. Trân trọng! Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Thông tin ứng viên được đề cử thành viên độc lập HĐQT

Thông tin ứng viên được đề cử thành viên độc lập HĐQT

Kính gửi Quý Cổ đông/ Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố thông tin ứng viên được đề cử thành viên độc lập HĐQT tại đây! Trân trọng!

Công bố bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Công bố bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Kính gửi Quý Cổ đông/ Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 tại đây! Trân trọng!

Công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Kính gửi Quý Cổ đông/ Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố thư mời họp tại đây và tài liệu họp tại đây! Trân trọng!

Thông báo ngày chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Thông báo ngày chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và Nghị quyết HĐQT để họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 chi tiết tại đây. Trân trọng!

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 tại đây và Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2023 tại đây. Trân trọng!

Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc. Chi tiết xem tại đây!