Thông tin quản trị

Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết được đính kèm tại đây!  

Công bố Báo cáo thường niên Công ty năm 2022

Công bố Báo cáo thường niên Công ty năm 2022

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố Báo cáo thường niên năm 2022 Chi tiết được đính kèm tại đây!

Công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Kính gửi Quý Cổ đông/ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 Chi tiết được đính kèm tại đây!

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Kính gửi Quý Cổ đông/Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Chi tiết được đính kèm tại đây!

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Kính gửi Quý Cổ đông/ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Chi tiết được đinh kèm tại đây!

Thông báo chốt quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo chốt quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố thời gian chốt quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Chi tiết được đính kèm tại đây! Trân trọng!

Báo cáo tình hình Quản trị năm 2022

Báo cáo tình hình Quản trị năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022. Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư. Báo cáo tình hình quản trị công ty là báo cáo bắt buộc của Công ty đại chúng theo quy định tại thông tư 96/2020/TT-BTC. Báo cáo thể hiện hoạt động của Đại hội đồng cổ đông, […]

Nghị quyết HĐQT ngày 22/12/2022

Nghị quyết HĐQT ngày 22/12/2022

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Nghị quyết HĐQT về một số hoạt động của Công ty. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây!

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2022 tính đến ngày 30/06/2022. Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư. Báo cáo tình hình quản trị công ty là báo cáo bắt buộc của Công ty đại chúng theo quy định tại thông tư 96/2020/TT-BTC. Báo cáo thể hiện hoạt động của […]

Ký kết hợp đồng kiểm toán 2022

Ký kết hợp đồng kiểm toán 2022

Thông báo về việc ký kết hợp đồng kiểm toán 2022 Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư. Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin thông báo về việc ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2022. Hội đồng Quản trị công ty quyết định lựa chọn: Công ty TNHH PKF Việt Nam là […]