Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 và giải trình

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính quý II năm 2022 và Giải trình chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm trước.

Tại BCTC quý 3 năm 2021, Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty là 2.062.587.022 đồng, còn tại quý 3 năm 2022 là (567.433.092) đồng. Nguyên nhân là do:

  • Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3 năm 2022 là 24.629.182.160 đồng, tăng 59,47% so với cùng kỳ năm 2021.
  • Tuy nhiên, giá vốn hàng bán quý 3 năm 2022 là 23.065.997.943 đồng, chiếm 93,65% so với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; còn ở quý 3 năm 2021 là 78,42%.
  • Ngoài ra, chi phí bán hàng quý 3 năm 2022 là 915.027.820 đồng, tăng 114,63% so với cùng kỳ năm 2021.

Trân trọng!

Chi tiết xem file Báo cáo tài chính Q2/2022 tại đây!

Bài viết liên quan

Thông báo ngày chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Thông báo ngày chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

01/02/2024

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và Nghị quyết HĐQT để họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 chi tiết tại đây. Trân trọng!

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

29/01/2024

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 tại đây và Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2023 tại đây. Trân trọng!

Báo cáo tài chính Quý 4/2023 và Giải trình chênh lệch LNST

Báo cáo tài chính Quý 4/2023 và Giải trình chênh lệch LNST

18/01/2024

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.