Thông tin tài chính

Giải trình chênh lệch lợi nhuận Báo cáo tài chính bán niên năm 2017

Giải trình chênh lệch lợi nhuận Báo cáo tài chính bán niên năm 2017

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Giải trình chênh lệch lợi nhuận Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 của Công ty tại link đính kèm. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính bán niên năm 2017

Báo cáo tài chính bán niên năm 2017

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 của Công ty tại link đính kèm. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính Q2/2017

Báo cáo tài chính Q2/2017

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017 của Công ty tại link đính kèm. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính Q1/2017

Báo cáo tài chính Q1/2017

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017 của Công ty tại link đính kèm. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Giải trình chênh lệch lợi nhuận Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Giải trình chênh lệch lợi nhuận Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Giải trình chênh lệch lợi nhuận Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty tại link đính kèm. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính Q4/2016

Báo cáo tài chính Q4/2016

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016 của Công ty tại link đính kèm. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính Q3/2016

Báo cáo tài chính Q3/2016

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016 của Công ty tại link đính kèm. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 công ty mẹ

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 công ty mẹ

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 công ty mẹ. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.