Thông tin tài chính

Giải trình chênh lệch lợi nhuận Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Giải trình chênh lệch lợi nhuận Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Giải trình chênh lệch lợi nhuận Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty tại link đính kèm. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính Q4/2016

Báo cáo tài chính Q4/2016

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016 của Công ty tại link đính kèm. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính Q3/2016

Báo cáo tài chính Q3/2016

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016 của Công ty tại link đính kèm. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 công ty mẹ

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 công ty mẹ

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 công ty mẹ. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất

Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính công ty mẹ 2015

Báo cáo tài chính công ty mẹ 2015

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ 2015. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Giải trình chênh lệch lợi nhuận Báo cáo tài chính năm 2015 công ty mẹ

Giải trình chênh lệch lợi nhuận Báo cáo tài chính năm 2015 công ty mẹ

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Giải trình chênh lệch lợi nhuận Báo cáo tài chính năm 2015 công ty mẹ. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính công ty mẹ Q4/2015

Báo cáo tài chính công ty mẹ Q4/2015

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4 năm 2015. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.