Thông tin quản trị

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Hoàng Tùng

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Hoàng Tùng

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Hoàng Tùng. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Biên bản và nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Biên bản và nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Biên bản và nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo thường niên năm 2020

Báo cáo thường niên năm 2020

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo thường niên năm 2020. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Giải trình về việc chậm công bố thông tin ý kiến kiểm toán

Giải trình về việc chậm công bố thông tin ý kiến kiểm toán

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Giải trình về việc chậm công bố thông tin ý kiến kiểm toán. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Nghị quyết thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Nghị quyết thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Nghị quyết thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Nghị quyết thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Nghị quyết thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Nghị quyết thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.