Thông tin quản trị

Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo thường niên năm 2020

Báo cáo thường niên năm 2020

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo thường niên năm 2020. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Giải trình về việc chậm công bố thông tin ý kiến kiểm toán

Giải trình về việc chậm công bố thông tin ý kiến kiểm toán

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Giải trình về việc chậm công bố thông tin ý kiến kiểm toán. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Nghị quyết thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Nghị quyết thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Nghị quyết thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Nghị quyết thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Nghị quyết thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Nghị quyết thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ thành viên trong HĐQT

Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ thành viên trong HĐQT

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ thành viên trong HĐQT. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Nghị quyết HĐQT về việc từ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ thành viên trong Hội đồng quản trị

Nghị quyết HĐQT về việc từ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ thành viên trong Hội đồng quản trị

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Nghị quyết HĐQT về việc từ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ thành viên trong Hội đồng quản trị. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về thuế

QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.