Thông tin quản trị

Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2020

Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2020

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2020. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Công bố thông tin về việc Ký hợp đồng kiểm toán BCTC soát xét 6 tháng và năm 2020

Công bố thông tin về việc Ký hợp đồng kiểm toán BCTC soát xét 6 tháng và năm 2020

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin Công bố thông tin về việc Ký hợp đồng kiểm toán BCTC soát xét 6 tháng và năm 2020. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Thay đổi nhân sự về người công bố thông tin

Thay đổi nhân sự về người công bố thông tin

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Thay đổi nhân sự về người công bố thông tin. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Công bố thông tin về Việc thay đổi nhân sự

Công bố thông tin về Việc thay đổi nhân sự

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin Công bố thông tin về Việc thay đổi nhân sự. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Biên bản và nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Biên bản và nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Biên bản và nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2018

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo thường niên năm 2018. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Biên bản và nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Biên bản và nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.  

Sơ yếu lí lịch của Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

Sơ yếu lí lịch của Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Sơ yếu lí lịch của Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.