Ký kết hợp đồng kiểm toán 2022

Thông báo về việc ký kết hợp đồng kiểm toán 2022

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư.

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin thông báo về việc ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2022. Hội đồng Quản trị công ty quyết định lựa chọn: Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Đầu tư DNA. Công ty cổ phần Đầu tư DNA và Công ty TNHH PKF Việt Nam đã kí Hợp đồng dịch vụ kiểm toán số .10/2022/HĐKT/PKF.VPHN ngày 13/06/2022 về việc “Cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA.

Trân trọng!

Chi tiết xem tại đây.

English

Notice on the signing of audit contract 2022

Dear Shareholders/Investors.

DNA Investment Joint Stock Company would like to announce the signing of the audit contract in 2022. The company’s Board of Directors chose PKF Vietnam Co., Ltd. as the unit to review the semi-annual financial statements and audit financial statements for the year 2022 for DNA Investment Joint Stock Company. DNA Investment Joint Stock Company and PKF Vietnam Co., Ltd signed the Auditing Service Contract No. 10/2022/HDKT/PKF.VPHN on June 13, 2022, on “Providing services of reviewing semi-annual financial statements and audit the 2022 financial statements of DNA Investment Joint Stock Company.

Best regards!

See details here.

 

Bài viết liên quan

Báo cáo tình hình Quản trị năm 2022

Báo cáo tình hình Quản trị năm 2022

20/01/2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022. Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư. Báo cáo tình hình quản trị công ty là báo cáo bắt buộc của Công ty đại chúng theo quy định tại thông tư 96/2020/TT-BTC. Báo cáo thể hiện hoạt động của Đại hội đồng cổ đông, […]

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 và Giải trình

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 và Giải trình

20/01/2023

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2022 và Giải trình chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm trước. Trân trọng! Chi tiết xem File Báo cáo tài chính tại đây và Giải trình tại đây!

Nghị quyết HĐQT ngày 22/12/2022

Nghị quyết HĐQT ngày 22/12/2022

23/12/2022

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Nghị quyết HĐQT về một số hoạt động của Công ty. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây!