Ký kết hợp đồng kiểm toán 2022

Thông báo về việc ký kết hợp đồng kiểm toán 2022

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư.

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin thông báo về việc ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2022. Hội đồng Quản trị công ty quyết định lựa chọn: Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Đầu tư DNA. Công ty cổ phần Đầu tư DNA và Công ty TNHH PKF Việt Nam đã kí Hợp đồng dịch vụ kiểm toán số .10/2022/HĐKT/PKF.VPHN ngày 13/06/2022 về việc “Cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư DNA.

Trân trọng!

Chi tiết xem tại đây.

English

Notice on the signing of audit contract 2022

Dear Shareholders/Investors.

DNA Investment Joint Stock Company would like to announce the signing of the audit contract in 2022. The company’s Board of Directors chose PKF Vietnam Co., Ltd. as the unit to review the semi-annual financial statements and audit financial statements for the year 2022 for DNA Investment Joint Stock Company. DNA Investment Joint Stock Company and PKF Vietnam Co., Ltd signed the Auditing Service Contract No. 10/2022/HDKT/PKF.VPHN on June 13, 2022, on “Providing services of reviewing semi-annual financial statements and audit the 2022 financial statements of DNA Investment Joint Stock Company.

Best regards!

See details here.

 

Bài viết liên quan

Bản tin Nhà đầu tư tháng 6/2023

Bản tin Nhà đầu tư tháng 6/2023

02/06/2023

Phòng Quan hệ Nhà đầu tư xin gửi tới các Quý cổ đông/ Nhà đầu tư Bản tin IR tháng 6/2023. Quý vị xem bản full Bản tin IR tháng 6/2023 vui lòng truy cập tại đây!

Nghị quyết HĐQT v/v thanh lý tài sản

Nghị quyết HĐQT v/v thanh lý tài sản

29/05/2023

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố nghị quyết HĐQT về việc thanh lý tài sản của Công ty. Chi tiết xem tại đây!

Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Hoàng Tùng

Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Hoàng Tùng

17/05/2023

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Hoàng Tùng Chi tiết xem tại đây!