Thông tin quản trị

Báo cáo tình hình Quản trị năm 2022

Báo cáo tình hình Quản trị năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022. Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư. Báo cáo tình hình quản trị công ty là báo cáo bắt buộc của Công ty đại chúng theo quy định tại thông tư 96/2020/TT-BTC. Báo cáo thể hiện hoạt động của Đại hội đồng cổ đông, […]

Nghị quyết HĐQT ngày 22/12/2022

Nghị quyết HĐQT ngày 22/12/2022

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Nghị quyết HĐQT về một số hoạt động của Công ty. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây!

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2022 tính đến ngày 30/06/2022. Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư. Báo cáo tình hình quản trị công ty là báo cáo bắt buộc của Công ty đại chúng theo quy định tại thông tư 96/2020/TT-BTC. Báo cáo thể hiện hoạt động của […]

Ký kết hợp đồng kiểm toán 2022

Ký kết hợp đồng kiểm toán 2022

Thông báo về việc ký kết hợp đồng kiểm toán 2022 Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư. Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin thông báo về việc ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2022. Hội đồng Quản trị công ty quyết định lựa chọn: Công ty TNHH PKF Việt Nam là […]

Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư. Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin thông báo Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022. Hội đồng Quản trị công ty quyết định lựa chọn: Công ty TNHH […]

Thay đổi nhân sự cấp cao HĐQT

Thay đổi nhân sự cấp cao HĐQT

Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự cấp cao HĐQT Kính gửi Quý Cổ đông/Nhà đầu tư. Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin thông báo Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Trân trọng! Chi tiết […]

Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát

Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát

Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin Thông báo Biên bản họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây. English Meeting Minutes to elect Chairman of Supervisory Board. Dear Shareholders/Investors, DNA Investment Joint Stock […]

Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2022

Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2022

Biên bản, nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2022. Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin Thông báo Biên bản, nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2022. Ngày 20/04/2022, Công ty đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên với sự tham gia của 15 cổ đông cùng […]

Công bố báo cáo thường niên 2021

Công bố báo cáo thường niên 2021

Báo cáo thường niên 2021. Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin Thông báo Báo cáo thường niên 2021. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây. English Annual report of 2021. Dear Shareholders/Investors, DNA Investment Joint Stock Company would like to announce the Annual Report of 2021 […]

Thư đề cử ứng viên Ban kiểm soát

Thư đề cử ứng viên Ban kiểm soát

Thư đề cử ứng viên Ban kiểm soát. Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin Thông báo thư đề cử ứng viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây. English Letter of nomination for the Supervisory […]