Thông tin quản trị

Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán

Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty. Chi tiết xem tại đây!

Nghị quyết HĐQT v/v thanh lý tài sản

Nghị quyết HĐQT v/v thanh lý tài sản

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố nghị quyết HĐQT về việc thanh lý tài sản của Công ty. Chi tiết xem tại đây!

Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Hoàng Tùng

Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Hoàng Tùng

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Hoàng Tùng Chi tiết xem tại đây!

Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hoàng Tùng

Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hoàng Tùng

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Hoàng Tùng. Chi tiết xem tại đây!

Nghị quyết, biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Nghị quyết, biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố nghị quyết, biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Chi tiết xem tại đây!

Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết được đính kèm tại đây!  

Công bố Báo cáo thường niên Công ty năm 2022

Công bố Báo cáo thường niên Công ty năm 2022

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố Báo cáo thường niên năm 2022 Chi tiết được đính kèm tại đây!

Công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Kính gửi Quý Cổ đông/ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 Chi tiết được đính kèm tại đây!

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Kính gửi Quý Cổ đông/Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Chi tiết được đính kèm tại đây!

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Kính gửi Quý Cổ đông/ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Chi tiết được đinh kèm tại đây!