Thông tin quản trị

Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát

Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát

Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin Thông báo Biên bản họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây. English Meeting Minutes to elect Chairman of Supervisory Board. Dear Shareholders/Investors, DNA Investment Joint Stock […]

Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2022

Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2022

Biên bản, nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2022. Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin Thông báo Biên bản, nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2022. Ngày 20/04/2022, Công ty đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên với sự tham gia của 15 cổ đông cùng […]

Công bố báo cáo thường niên 2021

Công bố báo cáo thường niên 2021

Báo cáo thường niên 2021. Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin Thông báo Báo cáo thường niên 2021. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây. English Annual report of 2021. Dear Shareholders/Investors, DNA Investment Joint Stock Company would like to announce the Annual Report of 2021 […]

Thư đề cử ứng viên Ban kiểm soát

Thư đề cử ứng viên Ban kiểm soát

Thư đề cử ứng viên Ban kiểm soát. Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin Thông báo thư đề cử ứng viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây. English Letter of nomination for the Supervisory […]

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây English Invitation to the Annual General Meeting […]

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 tính đến ngày 31/12/2021   Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo quản trị công ty năm 2021. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây. English Report on corporate governance in 2021. Dear […]

Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty

Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty

Công ty Cổ phần đầu tư DNA cung cấp thông tin về quản trị công ty Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây. English DNA Investment Joint Stock […]

Nghị quyết HĐQT về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 và chuyển nhượng cổ phần

Nghị quyết HĐQT về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 và chuyển nhượng cổ phần

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Nghị quyết HĐQT về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 và chuyển nhượng cổ phần. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2021

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2021. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty

Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.