Thông tin quản trị

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây English Invitation to the Annual General Meeting […]

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 tính đến ngày 31/12/2021   Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo quản trị công ty năm 2021. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây. English Report on corporate governance in 2021. Dear […]

Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty

Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty

Công ty Cổ phần đầu tư DNA cung cấp thông tin về quản trị công ty Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây. English DNA Investment Joint Stock […]

Nghị quyết HĐQT về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 và chuyển nhượng cổ phần

Nghị quyết HĐQT về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 và chuyển nhượng cổ phần

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Nghị quyết HĐQT về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 và chuyển nhượng cổ phần. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2021

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2021. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty

Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Hoàng Tùng

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Hoàng Tùng

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Hoàng Tùng. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Biên bản và nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Biên bản và nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Biên bản và nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.