Thông tin công bố

Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ – Bà Đàm Thị Ái Len

Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ – Bà Đàm Thị Ái Len

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ – Bà Đàm Thị Ái Len. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ – Ông Đoàn Minh Dũng

Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ – Ông Đoàn Minh Dũng

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ – Ông Đoàn Minh Dũng. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Ông Hoàng Quốc Tùng

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Ông Hoàng Quốc Tùng

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Ông Hoàng Quốc Tùng. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo giao dịch cổ đông nội bộ

Báo cáo giao dịch cổ đông nội bộ

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo giao dịch cổ đông nội bộ. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiểu Niêm yết bổ sung

Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiểu Niêm yết bổ sung

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiểu Niêm yết bổ sung. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Thực hiện chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán

Thực hiện chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Thực hiện chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.