Thông tin công bố

Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiểu Niêm yết bổ sung

Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiểu Niêm yết bổ sung

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiểu Niêm yết bổ sung. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Thực hiện chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán

Thực hiện chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Thực hiện chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.