Thông tin công bố

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Ông Bùi Việt Vương

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Ông Bùi Việt Vương

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Ông Bùi Việt Vương. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Ông Bùi Việt Vương

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Ông Bùi Việt Vương

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Ông Bùi Việt Vương. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Ông Nguyễn Hữu Biền

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Ông Nguyễn Hữu Biền

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Ông Nguyễn Hữu Biền. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Ông Hoàng Quốc Tùng

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Ông Hoàng Quốc Tùng

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Ông Hoàng Quốc Tùng. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Ông Trương Duy Thắng

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Ông Trương Duy Thắng

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Ông Trương Duy Thắng. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Ông Hoàng Quốc Tùng

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Ông Hoàng Quốc Tùng

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Ông Hoàng Quốc Tùng. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Ông Nguyễn Hữu Biền

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Ông Nguyễn Hữu Biền

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Ông Nguyễn Hữu Biền. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Ông Trương Duy Thắng

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Ông Trương Duy Thắng

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Ông Trương Duy Thắng . Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Ông Hoàng Quốc Tùng

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Ông Hoàng Quốc Tùng

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Ông Hoàng Quốc Tùng. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Bà Đàm Thị Ái Len

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Bà Đàm Thị Ái Len

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – Bà Đàm Thị Ái Len. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.