Thư đề cử ứng viên Ban kiểm soát

Thư đề cử ứng viên Ban kiểm soát.

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư,

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin Thông báo thư đề cử ứng viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty.

Trân trọng!

Chi tiết xem tại đây.

English

Letter of nomination for the Supervisory Board candidate.

Dear Shareholders/Investors,

DNA Investment Joint Stock Company would like to announce the nomination letter for the Supervisory Board candidate at the Company’s 2022 Annual General Meeting of Shareholders.

Best regards!

To see details, please click here.

Bài viết liên quan

Báo cáo tình hình Quản trị năm 2022

Báo cáo tình hình Quản trị năm 2022

20/01/2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022. Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư. Báo cáo tình hình quản trị công ty là báo cáo bắt buộc của Công ty đại chúng theo quy định tại thông tư 96/2020/TT-BTC. Báo cáo thể hiện hoạt động của Đại hội đồng cổ đông, […]

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 và Giải trình

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 và Giải trình

20/01/2023

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2022 và Giải trình chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm trước. Trân trọng! Chi tiết xem File Báo cáo tài chính tại đây và Giải trình tại đây!

Nghị quyết HĐQT ngày 22/12/2022

Nghị quyết HĐQT ngày 22/12/2022

23/12/2022

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Nghị quyết HĐQT về một số hoạt động của Công ty. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây!