Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư,

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng!

Chi tiết xem tại đây

English

Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders in 2022.

Dear Shareholders/Investors,

DNA Investment Joint Stock Company would like to announce the invitation to the Annual General Meeting of Shareholders in 2022.

Best regards!

To see details, please click here.

Bài viết liên quan

Báo cáo tình hình Quản trị năm 2022

Báo cáo tình hình Quản trị năm 2022

20/01/2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022. Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư. Báo cáo tình hình quản trị công ty là báo cáo bắt buộc của Công ty đại chúng theo quy định tại thông tư 96/2020/TT-BTC. Báo cáo thể hiện hoạt động của Đại hội đồng cổ đông, […]

Nghị quyết HĐQT ngày 22/12/2022

Nghị quyết HĐQT ngày 22/12/2022

23/12/2022

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Nghị quyết HĐQT về một số hoạt động của Công ty. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây!

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2022

30/07/2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2022 tính đến ngày 30/06/2022. Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư. Báo cáo tình hình quản trị công ty là báo cáo bắt buộc của Công ty đại chúng theo quy định tại thông tư 96/2020/TT-BTC. Báo cáo thể hiện hoạt động của […]