Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Nguyễn Hữu Biền

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư,

Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Nguyễn Hữu Biền.

Trân trọng!

Chi tiết xem tại đây.

Bài viết liên quan

Quyết định đưa ra khỏi diện bị cảnh báo

Quyết định đưa ra khỏi diện bị cảnh báo

07/04/2022

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc đưa cổ phiếu Công ty ra khỏi diện bị cảnh báo. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây. English Dear Shareholders/Investors, DNA Investment Joint Stock Company […]

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

28/01/2022

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Danh sách nhà nước, cổ đông lớn. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây. English Dear Shareholders/Investors, DNA Investment Joint Stock Company would like to announce the list of state and major shareholders of the Company. Best regards! […]

BCKQGD cổ phiếu của người nội bộ – Ông Hoàng Tùng

BCKQGD cổ phiếu của người nội bộ – Ông Hoàng Tùng

02/12/2021

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Hoàng Tùng. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.