Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư,

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Danh sách nhà nước, cổ đông lớn.

Trân trọng!

Chi tiết xem tại đây.

English

Dear Shareholders/Investors,

DNA Investment Joint Stock Company would like to announce the list of state and major shareholders of the Company.

Best regards!

To see details, please click here

Bài viết liên quan

Đàm Thị Ái Len – Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 250.000 CP

Đàm Thị Ái Len – Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 250.000 CP

11/04/2023

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đàm Thị Ái Len Chức vụ hiện nay tại Công ty: Chủ tịch HĐQT Mã chứng khoán: KSD Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 720.800 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 250.000 cổ phiếu Mục đích thực hiện giao […]

Hoàng Tùng – Thành viên HĐQT đã bán 610.700 cổ phiếu

Hoàng Tùng – Thành viên HĐQT đã bán 610.700 cổ phiếu

05/04/2023

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Tùng – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT – Mã chứng khoán: KSD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 610.700 CP (tỷ lệ 5,09%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 610.700 CP – Số […]

Bùi Việt Vương – Phó chủ tịch HĐQT đăng ký mua 250.000CP

Bùi Việt Vương – Phó chủ tịch HĐQT đăng ký mua 250.000CP

03/04/2023

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Việt Vương – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc – Mã chứng khoán: KSD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.600.000 CP (tỷ lệ 21,67%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký […]