Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư,

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Danh sách nhà nước, cổ đông lớn.

Trân trọng!

Chi tiết xem tại đây.

English

Dear Shareholders/Investors,

DNA Investment Joint Stock Company would like to announce the list of state and major shareholders of the Company.

Best regards!

To see details, please click here

Bài viết liên quan

Quyết định đưa ra khỏi diện bị cảnh báo

Quyết định đưa ra khỏi diện bị cảnh báo

07/04/2022

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc đưa cổ phiếu Công ty ra khỏi diện bị cảnh báo. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây. English Dear Shareholders/Investors, DNA Investment Joint Stock Company […]

BCKQGD cổ phiếu của người nội bộ – Ông Hoàng Tùng

BCKQGD cổ phiếu của người nội bộ – Ông Hoàng Tùng

02/12/2021

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Hoàng Tùng. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Hoàng Tùng

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Hoàng Tùng

15/11/2021

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Hoàng Tùng. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.