Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư,

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng!

Chi tiết xem tại đây.

Bài viết liên quan

Sửa đổi điều lệ công ty

Sửa đổi điều lệ công ty

28/04/2022

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Điều lệ công ty sửa đổi tại link đính kèm. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây. English Dear Shareholders/Investors, DNA Investment Joint Stock Company would like to announce the amended Company Charter at the attached link.   […]

Điều lệ công ty sửa đổi

Điều lệ công ty sửa đổi

03/11/2014

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Điều lệ công ty sửa đổi tại link đính kèm. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Điều lệ sửa đổi theo thông tư 121/2012/TT-BTC

Điều lệ sửa đổi theo thông tư 121/2012/TT-BTC

01/08/2013

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Điều lệ sửa đổi theo thông tư 121/2012/TT-BTC. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.