Đàm Thị Ái Len – Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 250.000 CP

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đàm Thị Ái Len
  • Chức vụ hiện nay tại Công ty: Chủ tịch HĐQT
  • Mã chứng khoán: KSD
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 720.800 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 250.000 cổ phiếu
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
  • Phương thức giao dịch: Thoả thuận và khớp lệnh
  • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/04/2023
  • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/05/2023

Bài viết liên quan

Công ty nhận được thông báo của HNX

Công ty nhận được thông báo của HNX

22/08/2023

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA rất tiếc khi phải thông báo rằng cổ phiếu KSD của Công ty vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Trân trọng thông báo! File chi tiết về Thông báo được đính kèm tại đây!

Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023 và Giải trình

Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023 và Giải trình

14/08/2023

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước. Trân trọng! Chi tiết File Báo cáo tài chính tại đây và Giải trình tại đây!

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

27/07/2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư. Báo cáo tình hình quản trị công ty là báo cáo bắt buộc của công ty đại chúng theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC. Báo cáo thể hiện hoạt động của Đại hội đồng […]