Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Ngày 20/04/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tại trụ sở chính của Công ty

Về dự với Đại hội, Công ty rất hân hạnh khi được đón tiếp 15 cổ đông cùng các đại biểu khách mời đến từ các đơn vị khác, công ty chứng khoán,…

Đại hội đã thông qua 2 báo cáo và 10 tờ trình với sự bỏ phiếu của các cổ đông tham dự tại Đại hội:

 1. Báo cáo hoạt động HĐQT và BTGĐ năm 2021 và kế hoạch năm 2022
 2. Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Kiểm soát
 3. Thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty
 4. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022
 5. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021
 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022
 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động
 8. Thông qua Quy chế HĐQT
 9. Thông qua Quy chế Ban kiểm soát
 10. Thông qua việc muễn nhiệm thành viên BKS
 11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS
 12. Thông qua sửa đổi ngành nghề kinh doanh.

Đến với phần thảo luận, cổ đông đã đặt ra những thắc mắc và chủ toạ Đại hội – ông Bùi Việt Vương đã thay mặt đại hội trình bày phần trả lời.

Câu 1: Tôi là Mai Xuân Phương, tôi hiện đang là cổ đông của công ty. Được biết năm 2021 công ty đã hết lỗ lũy kế. Vì vậy tôi muốn đặt câu hỏi Dự kiến cổ tức năm 2022 của Công ty là như thế nào? Hình thức chi trả? Dự kiến thời gian chi trả?

Trả lời: Kế hoạch cổ tức năm 2022 đã được đề cập đến trong BCHĐQT là 8%. Trong năm nay Công ty cũng đề ra kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 12.000.000.000 đồng và lợi nhuận sau thuế là khoảng 8.600.000.000 đồng. Nếu thực hiện được kế hoạch lợi nhuận này, Công ty sẽ dự kiến thực hiện chi trả cổ tức dưới 2 hình thức là tiền mặt và cổ phiếu. Tuy nhiên việc chi trả cổ tức sẽ phụ thuộc vào điều kiện sản xuất kinh doanh của công ty để đảm bảo ổn định nguồn tiền và tối đa hóa cơ hội kinh doanh.

Câu 2: Hiện tại ngoài sản phẩm chủ lực là mắc áo xuất khẩu sang thị trường Mỹ, tôi thấy công ty đang đầu tư nhiều máy làm nhựa, vì vậy công ty có thể nói rõ hơn về chiến lược sản xuất nhựa? thời gian tới tỷ trọng doanh thu giữa nhựa và mắc áo là như thế nào? Hoạt động doanh thu xuất khẩu sẽ như thế nào.

Trả lời: Hiện tại công ty đang có 5 mảng ngành nghề chính trong đó sản xuất mắc áo là ngành nghề cốt lõi và lâu đời của công ty. Sản xuất nhựa là ngành nghề mới. Thị trường nhựa Việt Nam là một thị trường rộng mở nhiều cơ hội và không phải là rào cản nên để phát triển ngành nhựa thì cần có kỹ thuật sản xuất tốt.

Về cán cân ngành xuất khẩu mắc áo và ngành nhựa: hiện nay công ty đang làm gia công sản phẩm nhựa và chưa có sản phẩm hoàn thiện. Dự kiến cuối năm nay hoặc đầu năm sau khi công ty tự tin và chắc chắn hơn về tay nghề thì sẽ tiến hành xuất khẩu sản phẩm nhựa sang thị trường EU và Mỹ. Hiện nay công ty đang hợp tác gia công sản phẩm nhựa với công ty nhựa Dream plastics – Một trong những công ty sản xuất đồ chơi lớn nhất thế giới.

Trong thời điểm hiện tại do ảnh hưởng của đại dịch chi phí vận chuyển hàng hóa rất cao nên cũng gây khó khăn trong công ty. Vì vậy chúng tôi không thể để những rủi ro này xảy ra khi chưa chắc chắn về sản phẩm của mình

Dự kiến doanh thu của ngành nhựa là trung bình 2 tỷ đồng/ tháng. Đây là một con số chưa cao tuy nhiên công ty kỳ vọng rằng trong cuối năm nay và đầu năm tới công ty sẽ phát triển vượt bậc trong ngành xuất khẩu sản phẩm nhựa

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty đã kết thúc vô cùng tốt đẹp!

Chi tiết biên bản họp, nghị quyết được thể hiện ở tệp đính kèm bên dưới.

English

On April 20, 2022, DNA Investment Joint Stock Company held the 2022 Annual General Meeting of Shareholders at the company’s head office.

Attending the meeting, the Company was very pleased to welcome 15 shareholders and invited delegates from other units, and securities companies,…

The meeting approved 2 reports and 10 proposals by voting of shareholders attending the meeting:

 1. Report on activities of the Board of Directors and the Board of Directors in 2021 and plans for 2022
 2. Report on control activities and verify the financial statements for 2021 and the plan for 2022 of the Supervisory Board
 3. Approving the Audited Financial Statements 2021 of the Company
 4. Approving the remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board in 2021, and the remuneration plan in 2022
 5. Approving the profit distribution plan in 2021
 6. Approving the selection of an auditor for the financial statements in 2022
 7. Approving the plan to issue shares to employees under the employee selection program
 8. Approving the Regulations of the Board of Directors
 9. Approving the Regulations of the Supervisory Board
 10. Approving the dismissal of Board of Supervisors members
 11. Approving the additional election of Board of Supervisors members
 12. Approving the amendment of business lines.

In the discussion part, shareholders asked questions. On behalf of the meeting, the Chairman of the Meeting – Mr. Bui Viet Vuong presented the answers as follows:

Question 1: I am Mai Xuan Phuong, a shareholder of the company. It is known that in 2021 the company has no accumulated losses. Therefore, I would like to ask what is the Company’s expected dividend in 2022? Form of payment? Expected time to pay?

Answer: The dividend plan for 2022 mentioned in the Report of the Board of Directors is 8%. This year, the Company also set a profit before tax plan of 12,000,000,000 VND and the profit after tax is about 8,600,000,000 VND. If this profit plan is realized, the Company will plan to pay dividends in two forms: cash and shares. However, dividend payment will depend on the company’s production and business conditions to ensure a stable cash source and maximize business opportunities.

Question 2: Currently, in addition to the main product, which is hangers exported to the US market, I see that the company is investing in many plastic making machines, so can you tell us more about the plastic production strategy? In the coming time, what will be the revenue ratio between plastic production and hanger production? What will the export revenue be like?
Answer: Currently, the company has 5 main business lines, in which hanger production is the core and long-standing business of the company. Plastic production is a new industry. Vietnam’s plastic market is an open market with many opportunities and not a barrier, so to develop the plastic industry, it is necessary to have good production techniques.
About the balance of export clothes hangers and the plastic industry: the company is currently processing plastic products and has no finished product. It is expected that by the end of this year or early next year, when the company is more confident and sure of its workmanship, it will export plastic products to the EU and US markets. Currently, the company is cooperating to process plastic products with Dream plastics – one of the largest toy manufacturing companies in the world.
At the moment, due to the impact of the pandemic, the cost of transporting goods is very high. This also causes difficulties for the company. Therefore, we can’t let these risks happen when we’re not sure about our products. 
The expected revenue of the plastic industry is 2 billion VND/month on average. This is not a high number but the company expects that at the end of this year and the beginning of next year, the company will develop significantly in the export of plastic products.

The Company’s 2022 Annual General Meeting of Shareholders has ended successfully!

Details of the meeting minutes and resolutions are shown in the attached file below.

Bài viết liên quan

Công ty nghiên cứu phát triển và tung ra thị trường sản phẩm mới

Công ty nghiên cứu phát triển và tung ra thị trường sản phẩm mới

13/12/2023

Ở các nông trại tại Mỹ, chậu cây nói chung và chậu cây có móc treo nói riêng luôn là sản phẩm được sử dụng rất nhiều. Sau một thời gian khảo sát thị trường, Công ty đã nghiên cứu phát triển và chuẩn bị tung ra thị trường sản phẩm chậu cây. Chất liệu: […]

LỄ KỶ NIỆM THÀNH LẬP 20 NĂM CÔNG TY

LỄ KỶ NIỆM THÀNH LẬP 20 NĂM CÔNG TY

30/03/2023

Hôm qua ngày 28/03/2023, Lễ kỷ niệm thành lập lần thứ 20 của Công ty (2003 – 2023) đã được tổ chức tại Trụ sở chính Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA thân gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến […]

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

30/03/2023

[ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023] Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA đã diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 28/03/2023 vừa qua Tại Đại hội, đại diện Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công […]