Thông tin tài chính

Báo cáo tài chính công ty mẹ Q1/2011

Báo cáo tài chính công ty mẹ Q1/2011

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ Q1/2011. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2011

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2011

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2011 của Công ty tại link đính kèm. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2010

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2010

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2010 tại link đính kèm. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2010

Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2010

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2010. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính công ty mẹ được kiểm toán năm 2010

Báo cáo tài chính công ty mẹ được kiểm toán năm 2010

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ được kiểm toán năm 2010. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính công ty mẹ Q4/2010

Báo cáo tài chính công ty mẹ Q4/2010

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2010 của Công ty mẹ tại link đính kèm. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính Q3/2010

Báo cáo tài chính Q3/2010

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2010 của Công ty tại link đính kèm. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính Q2/2010

Báo cáo tài chính Q2/2010

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2010 của Công ty tại link đính kèm. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính kiểm toán 2 quý đầu năm 2010

Báo cáo tài chính kiểm toán 2 quý đầu năm 2010

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính kiểm toán 2 quý đầu năm 2010 của Công ty tại link đính kèm. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo tài chính Q1/2010

Báo cáo tài chính Q1/2010

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2010 của Công ty tại link đính kèm. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.