Thông tin quản trị

Báo cáo quản trị Q4/2011

Báo cáo quản trị Q4/2011

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo quản trị Q4/2011 của Công ty tại link đính kèm. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Thay đổi đối tác mua Trái phiếu chuyển đổi năm 2010

Thay đổi đối tác mua Trái phiếu chuyển đổi năm 2010

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Thay đổi đối tác mua Trái phiếu chuyển đổi năm 2010. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Thông báo của Chủ tịch hội đồng quản trị về việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi

Thông báo của Chủ tịch hội đồng quản trị về việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Thông báo của Chủ tịch hội đồng quản trị về việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Thông báo phát hành riêng lẻ Trái phiếu chuyển đổi

Thông báo phát hành riêng lẻ Trái phiếu chuyển đổi

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Thông báo phát hành riêng lẻ Trái phiếu chuyển đổi. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2010

Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2010

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2010. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2010

Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2010

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2010. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2010

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2010

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2010. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2010

Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2010

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2010. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Thông báo về việc chốt danh sách trái chủ để chuyển đổi đợt 1

Thông báo về việc chốt danh sách trái chủ để chuyển đổi đợt 1

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Thông báo về việc chốt danh sách trái chủ để chuyển đổi đợt 1. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.