Thông tin quản trị

Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2010

Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2010

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2010. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Thông báo về việc chốt danh sách trái chủ để chuyển đổi đợt 1

Thông báo về việc chốt danh sách trái chủ để chuyển đổi đợt 1

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Thông báo về việc chốt danh sách trái chủ để chuyển đổi đợt 1. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Thông báo chốt danh sách họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2010

Thông báo chốt danh sách họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2010

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Thông báo chốt danh sách họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2010. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.