Thông tin công bố

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Bà Lê Phương Hồng

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Bà Lê Phương Hồng

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Bà Lê Phương Hồng. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ- Bà Lê Phương Hồng

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ- Bà Lê Phương Hồng

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Bà Lê Phương Hồng. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Bùi Việt Vương

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Bùi Việt Vương

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Bùi Việt Vương. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Nguyễn Hữu Biền

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Nguyễn Hữu Biền

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Nguyễn Hữu Biền. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Thông báo giao dịch của người có liên quan tới người nội bộ

Thông báo giao dịch của người có liên quan tới người nội bộ

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Thông báo giao dịch của người có liên quan tới người nội bộ. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Bùi Việt Vương

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Bùi Việt Vương

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Bùi Việt Vương. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Đoàn Minh Dũng

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Đoàn Minh Dũng

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Đoàn Minh Dũng. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.